{το}  ακτινίδιο Subst.  [aktinidio, aktinithio]

{der}    Subst.
(21)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu ακτινίδιο

ακτινίδιο (entlehnt aus) neulateinisch actinidium altgriechisch ἀκτίς


GriechischDeutsch
Ferguson) που διατίθενται νωπά στον καταναλωτή και εξαιρούνται τα ακτινίδια που προορίζονται για βιομηχανική χρήση.Kiwis für die industrielle Verarbeitung fallen nicht darunter.

Übersetzung bestätigt

Τα ακτινίδια πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία του προϊόντος.Die Kiwis müssen so verpackt sein, dass das Erzeugnis angemessen geschützt ist.

Übersetzung bestätigt

Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιέχει μόνο ακτινίδια της ιδίας προέλευσης, ποικιλίας, ποιότητας και μεγέθους.Der Inhalt jedes Packstücks muss einheitlich sein und darf nur Kiwis gleichen Ursprungs, gleicher Sorte, gleicher Güte und gleicher Größe umfassen.

Übersetzung bestätigt

Επιτρέπονται, ωστόσο, τα ακόλουθα ελαττώματα, υπό τον όρο ότι τα ακτινίδια διατηρούν τα βασικά τους χαρακτηριστικά όσον αφορά την ποιότητα, τη διατήρηση και την παρουσίαση:Die folgenden Fehler sind zulässig, sofern die Kiwis ihre wesentlichen Eigenschaften hinsichtlich Qualität, Haltbarkeit und Aufmachung behalten:

Übersetzung bestätigt

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα ακτινίδια που δεν μπορούν να ταξινομηθούν στις ανώτερες κατηγορίες αλλά ικανοποιούν τις προαναφερόμενες ελάχιστες απαιτήσεις.Zu dieser Klasse gehören Kiwis, die nicht in die höheren Klassen eingestuft werden können, die aber den vorstehend definierten Mindesteigenschaften entsprechen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ακτινίδιο

ακτινίδιο το [aktiníδio] : θάμνος φυλλοβόλος και αναρριχώμενος, καθώς και ο πολύσπορος καρπός του που τρώγεται για φρούτο.

[λόγ. < νλατ. actinidium < αρχ. ἀκτιν- (δες ακτίνα3) -idium = -ίδιον]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback