{ο}  αθλητισμός Subst.  [athlitismos, athlhtismos]

{der}    Subst.
(779)

Etymologie zu αθλητισμός

αθλητισμός (entlehnt aus) französisch athlétisme altgriechisch ἀθλητής


GriechischDeutsch
Περιλαμβάνονται εν προκειμένω ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας και οι ενδιαφερόμενοι από την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, των οποίων οι πρωταρχικοί στόχοι δεν περιορίζονται στη δημόσια υγεία (π.χ. νέοι, εθνοτικές ομάδες και άλλοι χώροι δημόσιου συμφέροντος, όπως το περιβάλλον και ο αθλητισμός).Dies umfasst den öffentlichen Dienst, die Privatwirtschaft und Beteiligte aus der Zivilgesellschaft im weiteren Sinne, deren primäre Ziele sich nicht auf die öffentliche Gesundheit beschränken (beispielsweise in den Bereichen Jugend, ethnische Gruppen und anderen Bereichen des öffentlichen Interesses wie Umwelt und Sport).

Übersetzung bestätigt

Τακτική συμμετοχή σε δραστηριότητα αναψυχής, π.χ. αθλητισμός, κινηματογράφος, συναυλίαGeht regelmäßig einer Freizeitbeschäftigung nach (Sport, Kinooder Konzertbesuche und dergleichen)

Übersetzung bestätigt

διασυνδέσεις με οργανώσεις και τομείς που συνήθως δεν ασχολούνται με προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. αθλητισμός, τέχνες), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ζωντανών μαρτυριών και «πρεσβευτών καλής θέλησης»,enge Kontakte zu Organisationen und Sektoren, die sich normalerweise nicht mit Fragen der Armut oder der sozialen Ausgrenzung befassen (z. B. Sport, Kunst), u. a. durch Einsatz von persönlichen Erfahrungsberichten und „Botschaftern“;

Übersetzung bestätigt

Περιλαμβάνονται εν προκειμένω ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας και οι ενδιαφερόμενοι από την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, οι πρωταρχικοί στόχοι των οποίων δεν περιορίζονται στη δημόσια υγεία (π.χ. νέοι, εθνικές ομάδες και άλλοι χώροι δημόσιου συμφέροντος, όπως το περιβάλλον και ο αθλητισμός).Dies umfasst den öffentlichen Dienst, die Privatwirtschaft und Beteiligte aus der Zivilgesellschaft im weiteren Sinne, deren primäre Ziele sich nicht auf die öffentliche Gesundheit beschränken (beispielsweise unter Jugendlichen, ethnischen Gruppen und anderen Bereichen des öffentlichen Interesses wie Umwelt und Sport).

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προβάλλουν τις δράσεις του προγράμματος που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των στόχων άλλων κοινοτικών τομέων δράσης, όπως η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, οι γλώσσες, η κοινωνική ένταξη, η ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση των διακρίσεων.Die Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen für die Herausstellung der Programmaktionen, die zur Verwirklichung der Ziele anderer Aktionsbereiche der Gemeinschaft wie allgemeine und berufliche Bildung, Kultur und Sport, Sprachen, soziale Eingliederung, Gleichstellung der Geschlechter und Bekämpfung der Diskriminierung beitragen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Sport
SportartGriechische Definition zu αθλητισμός

αθλητισμός ο [aθdivtizmós] : το σύνολο των αθλημάτων καθώς και των προβλημάτων ή των ενεργειών που σχετίζονται μ΄ αυτά: Aνδρικός / γυναικείος αθλητισμός. Ερασιτεχνικός / επαγγελματικός αθλητισμός. Kλασικός αθλητισμός. Ο αθλητισμός αναπτύχθηκε πρώτα στην αρχαία Ελλάδα. Yφυπουργείο αθλητισμού. || το άθλημα: Kάνω αθλητισμό, αθλούμαι.

[λόγ. < γαλλ. athlétisme < athlèt(e) = αθλητ(ής) -isme = -ισμός]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback