{το}  αεροδρόμιο Subst.  [aerodromio, aerothromio]

{der}    Subst.
(6439)
{der}    Subst.
(675)

Etymologie zu αεροδρόμιο

αεροδρόμιο (entlehnt aus) französisch aérodrome aéro- + -drome altgriechisch ἀήρ + δρόμος (αερο- + -δρόμιο)[1]


GriechischDeutsch
Στη λήψη απόφασης εάν ο αερομεταφορέας εμπίπτει ή όχι σε εξαίρεση του κανόνα de minimis, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι πτήσεις των οποίων η αναχώρηση ή η άφιξη πραγματοποιούνται σε αεροδρόμιο ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται η συνθήκη.Bei der Entscheidung, ob der Luftverkehrsbetreiber oberhalb oder unterhalb der Freigrenzen der „De minimis“-Regel liegt, werden nur Flüge berücksichtigt, die an einem Flughafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats beginnen oder enden, für das der Vertrag gilt.

Übersetzung bestätigt

Ως «αεροδρόμιο» νοείται οριοθετημένη περιοχή σε ξηρά ή θάλασσα, η οποία περιλαμβάνει κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που χρησιμεύουν είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει για την άφιξη, την αναχώρηση και τις επίγειες κινήσεις του αεροσκάφους στο έδαφος.Der Begriff „Flughafen“ bezeichnet ein abgegrenztes Gebiet auf dem Land oder einem Gewässer einschließlich Gebäuden, Anlagen und Ausrüstung, das entweder ganz oder teilweise für die Ankunft, den Abflug und die Bewegungen von Luftfahrzeugen am Boden bestimmt ist.

Übersetzung bestätigt

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να διαγραφούν από τον κατάλογο μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης του παραρτήματος της απόφασης 2001/881/ΕΚ οι ακόλουθοι μεθοριακοί σταθμοί επιθεώρησης στα σύνορα με την Ελβετία: στη Γερμανία, Konstanz Straße και Weil/Rhein· στη Γαλλία, Ferney-Voltaire (Genève), Saint-Louis Bâle (αεροδρόμιο και οδός) και Saint-Julien Bardonnex· στην Ιταλία, Campocologno, Chiasso (οδός και σιδηρόδρομος) και Gran San Bernardo-Pollein· και στην Αυστρία, Feldkirch-Buchs, Feldkirch-Tisis και Höchst.Daher sollten folgende Einträge für Grenzkontrollstellen an der Schweizer Grenze aus der Liste der Grenzkontrollstellen im Anhang der Entscheidung 2001/881/EG gestrichen werden: in Deutschland Konstanz (Straße) und Weil/Rhein, in Frankreich Ferney-Voltaire (Genf), Saint-Louis Bâle (Flughafen und Straße) und Saint-Julien Bardonnex; in Italien Campocologno, Chiasso (Straße und Schiene) und Gran San Bernardo-Pollein sowie in Österreich Feldkirch-Buchs, Feldkirch-Tisis und Höchst.

Übersetzung bestätigt

(προαιρετικά) θέση χρήσης του διαδικτύου το τελευταίο τρίμηνο: hotspot (σε ξενοδοχεία, αεροδρόμια, δημόσιους χώρους κ.λπ.),(fakultativ) Ort der Internetnutzung in den letzten drei Monaten: Hotspot (in Hotels, auf Flughäfen, an öffentlichen Orten usw.);

Übersetzung bestätigt

(προαιρετικά) θέση χρήσης υπολογιστή το τελευταίο τρίμηνο: σε άλλους χώρους (π.χ., δημόσια βιβλιοθήκη, ξενοδοχείο, αεροδρόμιο, ίντερνετ καφέ κ.λπ.).(fakultativ) Ort der Internetnutzung in den letzten drei Monaten: anderer Ort (öffentliche Bibliothek, Hotel, Flughafen, Internet-Café usw.).

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
αερολιμένας (επίσημο)
ἀερολιμήν (καθαρεύουσα)
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αεροδρόμιο

αεροδρόμιο το [aeroδrómio] : χώρος κατάλληλος για την προσγείωση και την απογείωση αεροπλάνων· αερολιμένας: Πολιτικό / στρατιωτικό / διεθνές αεροδρόμιο. Yπηρεσία αεροδρομίου. Οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

[λόγ. < γαλλ. aérodrome < aéro- = αερο- + αρχ. δρόμ(ος) -ιον]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback