{ο}  αγορητής Subst.  [agoritis, aroritis, agorhths]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu αγορητής

αγορητής altgriechisch ἀγορητής


GriechischDeutsch
Οι αγορητές οφείλουν να επιστρέφουν τα κείμενα των αγορεύσεών τους στη Γραμματεία το αργότερο μία ημέρα μετά τη λήψη τους.Die Redner haben die ihnen übermittelte Niederschrift ihrer Reden spätestens einen Tag nach Erhalt dem Sekretariat zurückzugeben.
Προτεραιότητα αγόρευσης μπορεί πάντως να δοθεί, εφόσον το ζητήσουν, στον εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων που εκφράζονται εξ ονόματος των ομάδων τους ή τους αγορητές που τους αναπληρούν.Wortmeldungen des Berichterstatters des zuständigen Ausschusses und der Fraktionsvorsitzenden, die im Namen ihrer Fraktion zu sprechen wünschen, bzw. der Redner, die an ihrer Stelle sprechen, kann jedoch der Vorrang gegeben werden.
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο μεριμνώντας να ακούονται, κατά το δυνατόν εναλλάξ, οι αγορητές διαφόρων πολιτικών τάσεων και γλωσσών.Der Präsident erteilt das Wort, wobei er darauf achtet, dass so weit wie möglich Redner verschiedener politischer Richtungen und verschiedener Sprachen abwechselnd das Wort ergreifen.
Δεν επιτρέπεται να διακόπτονται οι αγορητές, παρά μόνο από τον Πρόεδρο.Ein Redner darf nur vom Präsidenten unterbrochen werden.
Ο Πρόεδρος μπορεί να συντάξει, για το πρώτο μέρος συγκεκριμένης συζήτησης κατάλογο αγορητών, ο οποίος περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους αγορητές από κάθε πολιτική ομάδα που επιθυμούν να λάβουν το λόγο, αναλόγως του μεγέθους της πολιτικής ομάδας, και ένα μη εγγεγραμμένο βουλευτή.Der Präsident kann für den ersten Teil einer bestimmten Aussprache eine Rednerliste aufstellen, die eine oder mehrere Runden von Rednern aus jeder Fraktion, die das Wort ergreifen möchten, in der Reihenfolge der Fraktionsstärke und ein fraktionsloses Mitglied enthält.

Griechische Synonyme
ομιλητής
ρήτορας
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αγορητής

αγορητής ο [aγoritís] : (λόγ.) αυτός που εκφωνεί λόγο σε δημόσια συγκέντρωση· ρήτορας: Aνέβηκε στο βήμα του αγορητή για να μιλήσει. Ειδικός αγορητής στη Bουλή, βουλευτής που ορίζεται από το κόμμα του για να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο θέμα.

[λόγ. < αρχ. ἀγορητής· λόγ. αγορη(τής) -τρια]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback