αγνάντια Adv.  [agnantia, arnantia]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu αγνάντια

αγνάντια altgriechisch «τὰ ἐναντία» (τα απέναντι) > τα ενάντια > τ' αγνάντια [1]


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αγνάντια.Griechische Definition zu αγνάντια

αγνάντια [aγnándja] & αγνάντι [aγnándi] επίρρ. : (λαϊκότρ., λογοτ.) απέναντι, αντίκρυ: Ξαπλωμένος αγνάντια στον ήλιο. Aγνάντι στην πόρτα ήταν κρεμασμένος ένας καθρέφτης.

[αρχ. φρ. τά ἐναντία `τα απέναντι΄ > μσν. τα ενάντια (επίθημα -ίος > -ιος) > *ταϊνάντια (διφθογγοπ. για αποφυγή της χασμ.) > ταγνάντια ( [ι > γ] με συμφωνοποίηση του ημιφ;)· αγνάντι: κατά τον εν. *το ενάντι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback