αγαπώς  

  • agapws
    upvotedownvote
  • Liebe
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... και τετάρτης γενεάς τοις μισούσί με και ποιών έλεος εις χιλιάδας τοις αγαπώσί με και τοις φυλάσσουσι τα προστάγματά μου. ου λήψει το όνομα Κυρίου του ...

... ιδίως κατά το πρόσωπον, ούτως ώστε όσοι ατενίζωσι αυτόν αναγκάζωνται να αγαπώσι και να φοβώνται αυτόν. Έχει την κόμην μέχρι των ώτων χρώματος καρύου, εκείθεν ...

... εμπείρους εμπόρους, που του πρότειναν να μεταβεί στην Αγγλία, ότι οι Άγγλοι αγαπώσι τους Έλληνας και τα γράμματα των Ελλήνων σφόδρα, και ότι έστι μοναρχία ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

agapos, arapos, agapws


Deutsche Synonyme zu: αγαπώς

Liebe (starke) Zuneigung Leidenschaft Hingabe

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15