αβαριάτος -η -ο  Adj.  [avariatos -i -o, abariatos -h -o]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβαριάτος -η -ο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβαριάτος -η -ο

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβαριάτος -η -ο

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

  • ο αβαριάτος (maskulin)
  • η αβαριάτη (feminin)
  • το αβαριάτο (neutrum)


Griechische Definition zu αβαριάτος -η -ο

αβαριάτος, -η, -ο [avarjátos] naut

having sustained damage, damaged, of ship or cargo:
καράβι αβαριάτο
ⓐ coming from a damaged ship:
αβαριάτο πράμα goods from a damaged ship
[fr It avariato 'damaged']
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback