αβαρής -ής -ές  Adj.  [avaris -is -es, abarhs -hs -es]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβαρής -ής -ές

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβαρής -ής -ές

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβαρής -ής -ές

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

  • ο αβαρής (maskulin)
  • η αβαρής (feminin)
  • το αβαρές (neutrum)


Griechische Definition zu αβαρής -ής -ές

αβαρής -ής -ές [avarís] : που δεν έχει καθόλου ή πολύ βάρος, άβαρος.

[λόγ. < αρχ. ἀβαρής]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback