έγκυος -ος -α -ο Adj.  [egkios -os -a -o, egkyos -os -a -o]

  Adj.
(5168)

GriechischDeutsch
Εάν η αναγραφόμενη στο πλαίσιο 11 είναι έγκυος, προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού: …Voraussichtlicher Tag der Entbindung, falls die in Feld 11 Genannte schwanger ist: …

Übersetzung bestätigt

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο παραπέμπων ή ο ιατρός, κατά περίπτωση, να ερωτούν, όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, αν το άτομο που υποβάλλεται σε ιατρική έκθεση είναι έγκυος ή γαλουχεί, εκτός αν αυτό μπορεί να αποκλεισθεί για προφανείς λόγους ή δεν είναι σημαντικό για την ακτινολογική διαδικασία.Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich die überweisende Person oder gegebenenfalls die anwendende Fachkraft gemäß den Vorgaben der Mitgliedstaaten danach erkundigt, ob die Person, die einer medizinischen Exposition unterzogen wird, schwanger ist oder stillt, es sei denn, dies ist aus offenkundigen Gründen ausgeschlossen oder für das radiologische Verfahren unerheblich.

Übersetzung bestätigt

μία από σας είναι έγκυος ή έχει ένα νεογέννητο ή είναι σοβαρά άρρωστος/η ή έχει σοβαρή αναπηρία ή είναι ηλικιωμένος/η·Jemand von Ihnen ist schwanger, hat ein neugeborenes Kind, ist schwer krank oder alt oder hat eine schwere Behinderung.

Übersetzung bestätigt

έγκυος,schwanger sind,

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση γυναίκας σε ηλικία τεκνοποιίας, ο παραπέμπων και ο ιατρός πρέπει να ερωτούν, όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, τη γυναίκα εάν είναι έγκυος ή θηλάζει.Bei Frauen im gebärfähigen Alter haben sich die überweisende Person und die anwendende Fachkraft gemäß den Vorgaben der Mitgliedstaaten danach zu erkundigen, ob diese Frauen schwanger sind oder stillen, sofern dies von Bedeutung ist.

Übersetzung bestätigtGrammatik

  • έγκυος (maskulin)
  • έγκυος (feminin)
  • έγκυα (neutrum)


Griechische Definition zu έγκυος -ος -α -ο

έγκυος, επίθ.

(Προκ. για γυναίκα και ζώο θηλυκό) έγκυος:
(Φλώρ. 122), (Φυσιολ. (Legr.) 19).
Το ουδ. ως ουσ. = έμβρυο:
χρόνους πενήντα το βαστά το έγκυον η θήλη (Φυσιολ. (Legr.) 20).
[αρχ. επίθ. έγκυος. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback