{η}  άτρακτος Subst.  [atraktos]

{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu άτρακτος

άτρακτος (λόγιο) altgriechisch ἄτρακτος όρος μηχανολογίας Lehnbedeutung από τη französisch fuselage[1]


GriechischDeutsch
Οι ανωτικές άτρακτοι στα 15.250 μέτρα.Aggregate fliegen in 50.000 Fuß.

Übersetzung nicht bestätigt

Απο το παράθυρο βλέπω ότι όλα τα αεροπλάνα της TWA και της Air France είναι μόνο βομβαρδισμένες άτρακτοι.Durch das Fenster sehe ich, dass all die TWA und Air France Jets nur ausgebombte Hüllen sind.

Übersetzung nicht bestätigt

"Τράπεζες σύνθετης περιστροφής" και "ανακλινόμενες άτρακτοι", που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, εργαλειομηχανών μέχρι τα καθοριζόμενα στο 2Β επίπεδα ή ανώτερα επίπεδα.„kombinierte Schwenk-Rundtische“ und „Schwenkspindeln“, die nach Spezifikation des Herstellers Werkzeugmaschinen auf oder über das in Nummer 2B angegebene Niveau verbessern können.

Übersetzung bestätigt

"Σύνθετες περιστροφικές τράπεζες" και "ανακλινόμενες άτρακτοι", που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, εργαλειομηχανών μέχρι τα καθοριζόμενα στο 2Β επίπεδα ή ανώτερα επίπεδα."Kombinierte Schwenk-Rundtische" und "Schwenkspindeln", die nach Spezifikation des Herstellers Werkzeugmaschinen auf oder über das in Nummer 2B angegebene Niveau verbessern können.

Übersetzung bestätigt

Εργαλειοφορείς, άτρακτοι, λαβίδες και υποδοχέςWerkzeughalter: Dorne, Spannzangen und Hülsen

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Drehstange
Welle
AchseGriechische Definition zu άτρακτος

άτρακτος η [átraktos] : 1.(λόγ.) το αδράχτι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback