{το}  άγκιστρο Subst.  [agkistro]

{der}  
Haken (ugs.)
  Subst.
(70)

Etymologie zu άγκιστρο

άγκιστρο altgriechisch ἄγκιστρον


GriechischDeutsch
Στην περίπτωση που η παρουσίαση των σφάγιων αφού ζυγιστούν και ταξινομηθούν ενώ είναι κρεμασμένα στο άγκιστρο του σφαγείου διαφέρει από την παρουσίαση αναφοράς τα κράτη μέλη προσαρμόζουν το βάρος του σφάγιου εφαρμόζοντας διορθωτικούς συντελεστές όπως προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του σημείου Γ IV) του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.Weicht der am Haken gewogene und eingestufte Schlachtkörper von der Referenzaufmachung ab, so passen die Mitgliedstaaten das Schlachtkörpergewicht durch Anwendung von Berichtigungskoeffizienten gemäß Anhang V Teil C Abschnitt IV der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 an.

Übersetzung bestätigt

Η τιμή αυτή αφορά βάρος 100 χιλιογράμμων σφάγιων που παρουσιάζονται σύμφωνα με την παρουσίαση αναφοράς η οποία προβλέπεται στο σημείο Γ IV) του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ζυγισμένα και ταξινομημένα στο άγκιστρο του σφαγείου.Dieser Preis wird ausgedrückt je 100 kg Schlachtkörpergewicht gemäß der Referenzaufmachung nach Anhang V Teil C Abschnitt IV der genannten Verordnung, am Haken im Schlachthof gewogen und eingestuft.

Übersetzung bestätigt

ζυγίζονται στο άγκιστρο του σφαγείου, το δε διαπιστούμενο βάρος μετατρέπεται σε βάρος κρύου σφάγιου σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού.gewogen und eingestuft am Haken des Schlachtbetriebs, wobei das festgestellte Gewicht anhand der Verfahren von Artikel 22 der vorliegenden Verordnung in das Kaltgewicht des Schlachtkörpers umzurechnen ist.

Übersetzung bestätigt

Στην περίπτωση που η παρουσίαση του σφάγιου τη στιγμή της ζύγισης και της ταξινόμησης στο άγκιστρο διαφέρει από την παρουσίαση που περιγράφεται στο άρθρο 3 το βάρος του σφάγιου προσαρμόζεται με την εφαρμογή διορθωτικών συντελεστών που προβλέπονται στο παράρτημα III για τη μετάβαση από αυτή την παρουσίαση στην παρουσίαση αναφοράς.Im Fall der Abweichung des gewogenen und eingestuften Schlachtkörpers am Haken von der gemäß Absatz 3 wird sein Gewicht durch die Anwendung der in Anhang III festgesetzten Berichtigungsfaktoren an die Referenzaufmachung angepasst.

Übersetzung bestätigt

Η τιμή αυτή αφορά 100 κιλά σφάγιων με παρουσίαση σύμφωνη με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ζυγισμένων και ταξινομημένων στο άγκιστρο του σφαγείου.Dieser Preis wird ausgedrückt pro 100 kg Schlachtkörper gemäß der nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels, am Haken der Schlachtstätte gewogen und eingestuft.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Haken
PferdefußGriechische Definition zu άγκιστρο

άγκιστρο το [ángistro] : (λόγ.) 1. ο γάντζος, (οικ.) αγκίστρι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback