Φινλανδός   [Finlandos, Finlanthos]

{der}    Subst.
(21)

Buchtip (Anzeige)

Erklärung zu Φινλανδός

Übersicht Nationalitäten auf Griechisch


GriechischDeutsch
Αν και είναι Φινλανδός, δεν μπορεί, όταν στέκεται εκεί, να κατανοήσει τα Δανικά μου.Auch wenn er Finne ist, kann er mein Dänisch dort drüben, wo er gerade steht, nicht verstehen.

Übersetzung bestätigt

Επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι, ως Φινλανδός, αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συχνή παρουσία των υπουργών μας στο Σώμα, ιδίως της κ. Lehtomäki.Als Finne freut mich ganz besonders, dass unsere Minister, vor allem Ministerin Lehtomäki, bei vielen Gelegenheiten hier im Parlament gewesen sind.

Übersetzung bestätigt

Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση ως Ευρωπαίος, ως Φινλανδός και ως μέλος του Κεντρώου Κόμματος της Φινλανδίας, του Keskusta, το οποίο εκπροσωπεί επίσης το φινλανδικό πολιτιστικό κίνημα.Ich habe für diesen Bericht als Europäer, als Finne und als Mitglied der finnischen Zentrumspartei Keskusta gestimmt, die auch die finnische Kulturbewegung vertritt.

Übersetzung bestätigt

Ο άλλος εισηγητής είναι και εκείνος Φινλανδός: έχετε τον λόγο, κύριε Itälä.Der andere Berichterstatter ist ebenso ein Finne, nämlich Ville Itälä.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά την Επιτροπή, έχετε βεβαίως καλές προθέσεις και υπάρχουν καλοί άνθρωποι στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του Olli Rehn, ο οποίος είναι Φινλανδός και ηθικός άνθρωπος με ισχυρό χαρακτήρα.Was die Kommission angeht, hat diese sicherlich gute Absichten und es sitzen gute Personen in der Kommission, u. a. Olli Rehn, ein Finne mit Moral und Charakterstärke.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Φινλανδός.

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback