ολοκληρωμένος -η -ο Adj.  [olokliromenos -i -o, oloklhrwmenos -h -o]

  Adj.
(18)
  Adj.
(1)
  Adj.
(1)
  Adj.
(1)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Διαπιστώνει εάν άλλα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός είναι πλήρη και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και πληρούν τους όρους ασφαλούς λειτουργίας πριν από την έκδοση του Εντύπου 1 του EASA για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και τους όρους ασφαλούς λειτουργίας, και επιπλέον στην περίπτωση των κινητήρων, διαπιστώνει, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα, εάν κάθε ολοκληρωμένος κινητήρας είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις εκπομπών που ισχύουν, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 21Α.18 στοιχείο β), κατά την ημερομηνία κατασκευής του κινητήρα, προκειμένου να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση προς τις εκπομπές, ή»·zu sonstigen Produkten, Bauoder Ausrüstungsteilen festzustellen, dass sie vollständig sind, den zugelassenen Konstruktionsdaten entsprechen und sich in einem betriebssicheren Zustand befinden, bevor sie zur Bescheinigung der Konformität mit den zugelassenen Konstruktionsdaten und des betriebssicheren Zustands das EASA-Formblatt 1 ausstellen, und bei Motoren außerdem gemäß den vom Inhaber der betreffenden Musterzulassung vorgelegten Daten festzustellen, dass jeder fertig gestellte Motor den bei der Herstellung geltenden einschlägigen Emissionsanforderungen gemäß 21A.18(b) entspricht, um die Einhaltung der Emissionsanforderungen zertifizieren zu können, oder“

Übersetzung bestätigt

διαπιστώνει εάν άλλα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός είναι πλήρη και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και πληρούν τους όρους ασφαλούς λειτουργίας πριν από την έκδοση του Εντύπου 1 του EASA για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και τους όρους ασφαλούς λειτουργίας, και επιπλέον στην περίπτωση των κινητήρων, διαπιστώνει, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα, εάν κάθε ολοκληρωμένος κινητήρας είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις εκπομπών που ισχύουν, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 21.Α.18 στοιχείο β), κατά την ημερομηνία κατασκευής του κινητήρα, προκειμένου να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση προς τις εκπομπές· ήzu sonstigen Produkten, Bauoder Ausrüstungsteilen festzustellen, dass sie vollständig sind, den zugelassenen Konstruktionsdaten entsprechen und sich in einem betriebssicheren Zustand befinden, bevor sie zur Bescheinigung der Konformität mit den zugelassenen Konstruktionsdaten und des betriebssicheren Zustands das EASA-Formblatt 1 ausstellen, und bei Motoren außerdem gemäß den vom Inhaber der betreffenden Musterzulassung vorgelegten Daten festzustellen, dass jeder fertig gestellte Motor den bei der Herstellung geltenden einschlägigen Emissionsanforderungen gemäß Nummer 21.A.18 Buchstabe b entspricht, um die Einhaltung der Emissionsanforderungen zertifizieren zu können, oder

Übersetzung bestätigt

Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του συστήματος έγκρισης τύπου, μόνο τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 που μπορούν να ελεγχθούν πλήρως θα πρέπει να γίνονται δεκτά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.Um die Integrität des Typgenehmigungssystems zu erhalten, sollten nur solche auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systeme für die Zwecke dieser Verordnung akzeptiert werden, die vollständig geprüft werden können.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά το περιεχόμενο (κυρίως όρους σύστασης, κεφάλαιο, εταιρική έδρα, εγγραφή στο μητρώο, ευθύνη των επικεφαλής), ο κανονισμός θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένος και ανεξάρτητος από τα εθνικά δίκαια, επίκληση των οποίων δεν μπορεί να γίνει ούτε επικουρικώς.Die einschlägige Verordnung sollte in ihren Geltungsbereichen (in erster Linie: Gründungsformen, Kapital, Geschäftssitz, Registrierung, Haftung der Führungskräfte) vollständig und von nationalen Rechtsvorschriften unabhängig sein, so dass diese auch subsidiär nicht geltend gemacht werden können.

Übersetzung bestätigt

Οι οργανώσεις αυτές πρέπει φυσικά να συμπεριληφθούν στον κατάλογο, ο οποίος κατά συνέπεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένος.Es ist daher folgerichtig, diese Organisationen der Liste hinzuzufügen, die nicht als vollständig bezeichnet werden kann.

Übersetzung bestätigtGrammatik

  • ολοκληρωμένος (maskulin)
  • ολοκληρωμένη (feminin)
  • ολοκληρωμένο (neutrum)

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback