διεθνής -ής -ές Adj.  [diethnis -is -es, thiethnis -is -es, diethnhs -hs -es]

  Adj.
(181)

GriechischDeutsch
Για τους σκοπούς του κεφαλαίου ΙΙΙ, μία υπόθεση θεωρείται διεθνής όταν επιδιώκεται η αναγνώριση ή εκτέλεση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης.Für die Zwecke des Kapitels III ist ein Sachverhalt international, wenn die Anerkennung oder Vollstreckung einer ausländischen Entscheidung geltend gemacht wird.

Übersetzung bestätigt

Για τους σκοπούς του κεφαλαίου II, μία υπόθεση θεωρείται διεθνής, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στο ίδιο συμβαλλόμενο κράτος και η σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων καθώς και όλες οι λοιπές περιστάσεις που αφορούν τη μεταξύ τους διαφορά συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με το συγκεκριμένο κράτος, ανεξαρτήτως από τον τόπο του δικαστηρίου που επέλεξαν.Für die Zwecke des Kapitels II ist ein Sachverhalt international, es sei denn, die Parteien haben ihren Aufenthalt im selben Vertragsstaat und die Beziehung der Parteien sowie alle anderen für den Rechtsstreit maßgeblichen Elemente weisen nur zu diesem Staat eine Verbindung auf, wobei der Ort des vereinbarten Gerichts unbeachtlich ist.

Übersetzung bestätigt

Η διεθνής επενδυτική τράπεζα HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, στο Düsseldorf, στην οποία μαζί με την HSBC plc, στο Λονδίνο (εφεξής HSBC) είχε ανατεθεί η εκτέλεση της ιδιωτικοποίησης, ανακοίνωσε δημόσια, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την πώληση της ΒΒ στην επίσημη εφημερίδα της Βιέννης, Amtsblatt zur Wiener Zeitung και στην αγγλόφωνη έκδοση της Financial Times Europe, αντίστοιχα, στις 19 Οκτωβρίου 2005, προσκαλώντας τα ενδιαφερόμενη μέρη να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την αγορά μεριδίων της ΒΒ.Die internationale Investmentbank HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Düsseldorf, die gemeinsam mit HSBC plc, London (nachstehend gemeinsam „HSBC“ genannt) mit der Durchführung der Privatisierung betraut war, gab die beabsichtigte Veräußerung der BB österreichweit am 18. Oktober 2005 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und international am 19. Oktober 2005 in der englischsprachigen Ausgabe der Financial Times Europe öffentlich bekannt und forderte am Erwerb von BB-Anteilen interessierte Parteien zur Interessenbekundung auf.

Übersetzung bestätigt

Στην ετήσια έκθεσή της για το 1997, η WestLB αυτοχαρακτηρίζεται ως γενική διεθνής εμπορική τράπεζα, η οποία ενεργεί ως κεντρική τράπεζα για τα ταμιευτήρια και ως τράπεζα του ομόσπονδου κράτους και των τοπικών κοινοτήτων.Ihrem Geschäftsbericht 1997 zufolge versteht sich die WestLB als universell und international tätige Geschäftsbank, Zentralbank für die Sparkassen und Staatsund Kommunalbank.

Übersetzung bestätigt

Η ενίσχυση επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό λόγω του ότι η Bull είναι διεθνής εταιρεία, τα δε προϊόντά της αποτελούν αντικείμενο διεθνών συναλλαγών.Die Beihilfe beeinträchtigt den Handel zwischen den Mitgliedstaaten und verfälscht bzw. droht den Wettbewerb aufgrund der Tatsache zu verfälschen, dass Bull ein internationales Unternehmen ist und seine Erzeugnisse international gehandelt werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • διεθνής (maskulin)
  • διεθνής (feminin)
  • διεθνές (neutrum)


Griechische Definition zu διεθνής -ής -ές

διεθνής -ής -ές [δieθnís] : που έχει σχέση με το σύνολο των εθνών ή με τα περισσότερα από αυτά (με τους λαούς ή με τις κυβερνήσεις τους). 1. που ανήκει σε αυτά, ισχύει για αυτά, γίνεται ανάμεσα σε αυτά ή προέρχεται από αυτά, σε αντιδιαστολή προς το εθνικό ή το τοπικό: Διεθνή προβλήματα. Διεθνή ύδατα, που βρίσκονται υπό διεθνή έλεγχο. Διεθνές δίκαιο, που ρυθμίζει τις μεταξύ των κρατών σχέσεις. Διεθνείς συμφωνίες. Διεθνές σύστημα μονάδων (μέτρησης). Διεθνές εμπόριο. Διεθνείς συγκοινωνίες. Διεθνές αεροδρόμιο, για διεθνείς αερομεταφορές. Διεθνείς συγκρούσεις. Επιστήμονας με διεθνή αναγνώριση. || για κτ. στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι πολλών κρατών: διεθνής -ής -ές εμπορική έκθεση. Διεθνές συνέδριο. Διεθνείς οργανισμοί. Tο Διεθνές Nομισματικό Tαμείο. Tο Διεθνές Δικαστήριο (της Xάγης). H Διεθνής Tράπεζα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback