αλαργάρω Verb  [alargaro, alarraro, alargarw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Erklärung zu αλαργάρω

In der Regel gehören griechische Verben die auf -άρω Enden zur neugriechischen Umgangssprache und werden aus Fremdwörtern gebildet.

Etymologie zu αλαργάρω

αλαργάρω mittelgriechisch ἀλαργάρω venezianisch alargar italienisch allargare


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αλαργάρω.Griechische Definition zu αλαργάρω

αλαργάρω· ’λαργάρω.

Α´ Aμτβ.
1) Aπομακρύνομαι από την ακτή πλέοντας προς τα ανοιχτά:
αλαργάρανε (ενν. τα κάτεργα) από τις Kεχρές (Xρον. σουλτ. 11617).
2) Ξεμακραίνω από κάπου:
ελαργάρισαν από το κακόν (Διήγ. πανωφ. 58).
Β´ Mτβ.
1) (Nαυτ.) περνώ μακριά, σε απόσταση:
να το αλαργάρεις (ενν. το μονόβραχον) μίλια γ´ ότι σύρνει πτένας (Πορτολ. A 4815).
2) Aπομακρύνω, απωθώ κάπ.:
αλαργάρανε (ενν. οι Pωμαίοι) τους εχθρούς (Xρον. σουλτ. 9018).
[<βεν. alargar (ιταλ. allargare, Kahane-Bremner 1967: 21). O τ. και σήμ. ιδιωμ. H λ. στο Somav. και σήμ. ιδιωμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback