ναυσιπλοΐα  

  • Navigation
    upvotedownvote
  • Schifffahrt
    upvotedownvote
  • Seeschifffahrt
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

nafsiploΐa, naysiploΐa


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ναυσιπλοΐα ναυσιπλοΐες
Genitiv ναυσιπλοΐας ναυσιπλοϊών
Akkusativ ναυσιπλοΐα ναυσιπλοΐες
Vokativ ναυσιπλοΐα ναυσιπλοΐες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15