κραταιός -ά -ή -ό  

  • eitel
    upvotedownvote
  • kräftig
    upvotedownvote
  • stark
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... βιβλίον δια χειρός δημητρίου του πυρούλη εν έτει ςωωωμ[έ] βασιλεύοντος του κραταιού και αγίου η[μών] αυ[τοκράτορος] βασιλεώς ανδρονίκου του παλαιολόγου -ινδος ...

... οικέτης ήσθα εν γη Αιγύπτω και εξήγαγέ σε Κύριος ο Θεός σου εκείθεν εν χειρί κραταιά και εν βραχίονι υψηλω, δια τούτο συνέταξέ σοι Κύριος ο Θεός σου, ωστε φυλάσσεσθαι ...

... Σουχάρτο, επειδή είναι μυστικιστής, δεν πεθαίνει εύκολα. Η υγεία του άλλοτε κραταιού ηγέτη της Ινδονησίας επιδεινώθηκε κι άλλο στις 15 Ιανουαρίου, οπότε και ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

krateos -a -i -o, krataios -a -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15