αίνεσις  

  • loben
    upvotedownvote
  • preisen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Δανιήλ (περιλαμβανομένων της "Προσευχής του Αζαρία" και "Των Τριών Παίδων Αίνεσις") (*) (ως προς τις προσθήκες) Βηλ και Δράκων (*) "Δευτεροκανονικά ή ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

enesis, ainesis


Deutsche Synonyme zu: αίνεσις

gutheißen loben preisen würdigen schätzen eine hohe Meinung haben lobpreisen lobend erwähnen (viel) Gutes nachsagen benedeien (sich) anerkennend äußern belobigen (ein) Lob aussprechen rühmen Anerkennung zollen Lob zollen laudieren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15